Kategorie

Partnerzy Strony

    System reklamy Test

Partnerzy Strony

Porady

Oddział złóż biologicznych przedmuchiwano-zraszanych oczyszczalni obsługującej. 100 tys. mieszkańców. Od czasu wykonania nadbudówki pracuje ona także w czasie ostrych mrozów, ponieważ ogrzewa się ją metanem z komór gnilnych temperaturze. Pracują wtedy szczególnie efektywnie, i to przez cały rok, również podczas silnych mrozów. Ładunek gnijącego mułu wytwarza o wiele więcej metanu, niż potrzeba go do ogrzewania komór gnilnych. Jego nadwyżką zasila się małe ciepłownie lub elektrownie i przez to obniża się znacznie koszt działania oczyszczalni.

Czytaj dalej

Szczególnie szkodliwe są resztki licznych rozpuszczalników, odpadki, produkty uboczne i pośrednie, które są odrzucane przy produkcji środków ochrony roślin, lekarstw itp. Spis tych, często trujących, a przeważnie nierozkładalnych biologicznie materiałów, które średnich rozmiarów fabryka chemiczna odprowadza do kanałów ściekowych, zawiera przeważnie więcej pozycji niż oficjalny katalog produkcyjny takiej fabryki. Wzrasta on z dnia na dzień, niekiedy z godziny na godzinę, zarówno co do jakości, jak i ilości związków.

Czytaj dalej

Jeśli zarodniki Mycotypha spirifera wyrastają na powierzchni bardzo cienkiej warstewki płynnej pożywki tak, że komórki nie zanurzają się, ale tylko zwilżają, wtedy oczywiście tylko ich górna połowa jest dobrze zaopatrzona w tlen. Wyrasta ona wówczas biegunowo w nitki grzybni przeciwna strona pączkuje apolarnie. To zróżnicowanie w obrębie jednej jedynej komórki utrzymuje się długo. „Biegun grzybniowy” wytwarza wyciągnięte, rozgałęzione strzępki, podczas gdy „biegun pączkujący”

Czytaj dalej

Każdy zbiornik bezodpływowy musi kiedyś ulec eutrofizacji i zamienić się w martwy zbiornik mułu, jest to tylko kwestia czasu. Jeziora z odpływem są mniej narażone na to niebezpieczeństwo, ponieważ część przychodzących z rzeką związków mineralnych znów zostaje odprowadzona. Pewna ilość ścieków odprowadzanych z leżących w pobliżu wiosek i miasteczek, o niewielkiej liczbie mieszkańców, nie budzi obaw. Zanieczyszczenia ulegają przy udziale bakterii mineralizacji w warunkach tlenowych, a powstające sole spływają do morza. Wszystko to jest słuszne tylko tak długo, dopóki ilość doprowadzanych związków utrzymuje się w granicach zakreślonych przez naturalne możliwości samooczyszczania rzek i jezior. Niestety, granice te już dawno zostały przekroczone.

Czytaj dalej

Zbyteczne jest wypisywanie równań dla organicznych dawców wodoru, dla cząsteczkowego wodoru itp. Potwierdzają one tylko różnice między fotosyntezą glonów a fotosyntezą bakterii: bakterie fototroficzne nie wydzielają przy tym procesie tlenu, a wodór pochodzi nie z wody, ale z siarkowodoru, względnie z substratów organicznych. Fotosynteza bakteryjna jest beztlenowa, a same bakterie żyją w beztlenowych strefach wód. Dlatego odgrywają one tak znaczną rolę w ściekach oraz w utrzymaniu żyzności zbiorników.

Czytaj dalej

– 1. Jak to jest w ogóle możliwe, że przez samo tylko wygłodzenie można wywołać agregację i kształtowanie postaci oraz że przy tym ulega zmianie także przemiana materii ?

– 2. Czy jakaś zmiana przemiany materii – obojętnie, czym wywołana – może pociągnąć za sobą zmianę postaci (kształtu), a jeśli tak, to w jaki sposób?

Na pewno nie ma ogólnie obowiązującej odpowiedzi na te pytania, ponieważ u śluzowców mogą zachodzić inne procesy niż u roślin i zwierząt. Mimo to, jeśli nawet tylko w tym jednym, zupełnie szczególnym przypadku uzyskamy taką odpowiedź, może ona mieć duże znaczenie. Pomiędzy polem morfogenetycznym w rozwoju płazów i polem agregacji u Dictyostelium istnieje przecież nie tylko formalna zgodność.

Czytaj dalej