Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

A teraz pierwsze wyniki obliczeń: podjednostki kapsydu (ich środki) są oddalone od siebie o 5,5 do 6,0 milionowych części milimetra (= 55 do 60 A) i mają kształt sześciokątów, a więc układ heksagonalny (krystaliczny układ heksagonalny charakteryzuje się tym, że w jednym punkcie przecinają się pod kątem 120° trzy równe osi, a do tego punktu można doprowadzić jedną pionową oś, rozmiarami nierówną tamtym). Oba fakty można zresztą stwierdzić również za pomocą innych metod.

Dalsze wyniki: siatka heksagonalna jest nawinięta śrubowato albo obrotowo do-okoła pustego cylindra. Skok tych skrętów nie zawsze jest jednakowy. Istnieją co najmniej trzy różne skoki i stąd trzy różne wzory. Ważne jest, że wszystkie trzy typy można wcześniej na rysownicy narysować i że wszystkie trzy są energetycznie sta-bilne, a więc fizycznie „możliwe”. Następny krok polegał na sprawdzeniu, czy nor-malne główki i główki zniekształcone są także zbudowane z podjednostek o układzie heksagonalnym, energetycznie stabilnym i fizycznie możliwym. Okazało się, czego nikt nawet nie śmiał oczekiwać, że rzeczywiście tak jest. Fotografia przedstawia trzy możliwe główki (formy pośrednie są energetycznie niestabilne, „niemożliwe”) odpowiadają one zadziwiająco dobrze fagom o krótkiej, normalnej i podwojonej główce z szeregu’ górnego, które sfotografowano w mikroskopie elektronowym. Tym samym stwierdzono na pewno, że podjednostki kapsydu mogą tworzyć różne wzory, innymi słowy, że konkretna postać kapsydu nie wynika nieuchronnie z posiadanych uprzednio właściwości, jak u wirusów mozaiki tytoniu. Jeśli tę samoagre- gację (self assetnbly) u TMV nazwiemy morfopoezą I rzędu, to nie pozostaje nam nic innego, jak stwierdzić u faga T4 proces wyższego rzędu, czyli morfopoezę II rzędu. U T4 działają dodatkowe informacje (czynniki porządkujące), dodatkowo do właściwości już posiadanych przez cegiełki podstawowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *